Algemene voorwaarden LauVeld Timmerbedrijf te Oisterwijk

 

Artikel 1. Algemeen

 1. LauVeld Timmerbedrijf zal hierna worden aangeduid als LauVeld.
 2. De contractpartner van LauVeld zal hierna worden aangeduid als opdrachtgever.

3.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van LauVeld en op alle overeenkomsten die LauVeld sluit met opdrachtgevers.

4.Dooraanvaarding van de offerte of ondertekening van een overeenkomst accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 2. Offerte

 1. De door van LauVeld gebruikte offerte is vrijblijvend en wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte dan is LauVeld niet aan de offerte gebonden.
 3. De offerte dient vergezeld te gaan van de algemene voorwaarden
 4. De door LauVeld in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 5. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door LauVeld worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat LauVeld op tijd kan beschikken over:
 2. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met LauVeld;
 3. het terrein en/of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
 4. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
 5. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de hierboven genoemde zaken, tenzij anders is overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 7. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van LauVeld behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegevens orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat LauVeld die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein en/of ruimte verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

6.Indien de aanvang of voortgang van het werk vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor LauVeld voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Verplichtingen van LauVeld

 1. LauVeld is verplicht het werk goed en deugdelijk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen ten tijde van de realisatie van de opdracht en naar de bepalingen van de overeenkomst. LauVeld dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 2. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt LauVeld zich voor aanvang van het werk op de hoogte van ligging van kabels en leidingen.
 3. LauVeld is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door de of namens opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegevens orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover LauVeld deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid van LauVeld

 1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is LauVeld aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan LauVeld in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen nemen.
 2. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van LauVeld of van hen, die door LauVeld te werk zijn gesteld op de aan LauVeld opgedragen werken.
 3. Indien LauVeld aansprakelijk is voor (directe) schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van LauVeld in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. LauVeld is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken of als gevolg van overmacht, zoals beschreven in artikel 7.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, ex- en importverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen, arbeidsongeschiktheid en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van LauVeld, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor LauVeld overmacht op, die LauVeld ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden.
 2. LauVeld is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling, de overeenkomst of offerte tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen.

 

Artikel 8. Onvoorziene kosten

 1. LauVeld is gerechtigd onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan LauVeld toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
 2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan een maand na aangaan van de overeenkomst en/of die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te overzien.
 3. LauVeld is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van onvoorziene kosten.

 

Artikel 9. Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten voor meewerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

 

Artikel 10. Oplevering en goedkeuring

 1. LauVeld stelt voor de goedkeuring van het opgeleverde werk een opleverrapport op.
 2. Dit opleverrapport ondertekenen LauVeld en opdrachtgever voor goedkeuring van het werk, waarbij kleine gebreken worden vermeld.
 3. Geschiedt de goedkeuring van de oplevering door de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na het opstellen van het opleverrapport, dan kan LauVeld per aangetekende brief een aanvraag hiertoe tot de opdrachtgever richten. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan is het tweede lid van toepassing.
 4. De garantietermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.
 5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de garantietermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 6. LauVeld is verplicht kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van het opleverrapport, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 4 lid 1, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel lid 2, aansprakelijk is.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid na oplevering

 1. Na het verstrijken van de garantietermijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van LauVeld of van hen, die door LauVeld te werk zijn gesteld op de aan LauVeld opgedragen werken een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en LauVeld van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
 2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lig bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaar na het verstrijken van de garantietermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

 

Artikel 12. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die LauVeld ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk verrekend. Schade die LauVeld tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
 2. Indien gedurende schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van LauVeld, mits die de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing gebonden gevolg.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan LauVeld bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door LauVeld betaalde bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen.
 4. Indien de schorsing langer dan 30 dagen duurt, is LauVeld bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. LauVeld heeft dan recht op vergoeding van de reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief besteden uren tegen het geldende uurtarief, over te nemen. LauVeld stuurt de opdrachtgever een gespecificeerde factuur van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.
 6. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan LauVeld als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/4 van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt LauVeld bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe.
 3. De door de opdrachtgever aan LauVeld verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk op factuur vermeld.
 4. LauVeld is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

 

Artikel 14. Opschorting en betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

 

Artikel 15. In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen ingevolge de overeenkomst LauVeld verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2% verhoogd.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien LauVeld tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. LauVeld is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €50,-.
 3. Indien opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is LauVeld gerechtigd het werk per direct stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van LauVeld op vergoeding van schade, kosten en interesten.
 4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van LauVeld, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

 

Artikel 16. In gebreke blijven van LauVeld

 1. Indien LauVeld zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband darmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
 2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien LauVeld na verloop van 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van LauVeld voortvloeiende schade en kosten.
 3. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de kosten, die voor LauVeld voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

 

Artikel 17. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

 1. In staat van faillissement geraakt;
 2. Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt;
 3. Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 4. Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

Artikel 18. Gewijzigde uitvoering

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij.

LauVeld wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.

 

Art 19. Onmogelijkheid van uitvoering

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan LauVeld kan worden toegerekend, is LauVeld gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.

In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft LauVeld recht op een bedrag berekent overeenkomstig artikel 12, vijfde lid.

 

Artikel 20. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

 1. In staat van faillissement geraakt;
 2. Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt;
 3. Zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 4. Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

LauVeld behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

 

Artikel 22. Geschillen

 1. Op elke offerte of overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Kunnen partijen hun geschillen niet samen oplossen, dan geldt de geschillenregeling , zoals verwoord in het derde lid van dit artikel.
 3. Zowel LauVeld en als de opdrachtgever wijzen beide binnen 30 dagen na vaststelling van het geschil tussen beiden een deskundige aan, die vervolgens gezamenlijk binnen 30 dagen een derde deskundige aanwijzen. Deze drie deskundigen zullen vervolgens binnen een termijn van maximaal 30 dagen een bindend oordeel uitspreken.